Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Robbee Vitaliteitsmassage
Aangevuld 10-7-2014
Definities:

Koper: degene die het product koopt of namens wie het gekocht wordt

Verkoper: Robbee Vitaliteitsmassage, gevestigd aan de Houtzaagmolen 223, 1622 HR te Hoorn.

Prijzen:

Prijzen op de website, in folders en brochures zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. Er kunnen dus geen rechten aan ontleed worden.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van door koper bestelde goederen te wijzigen indien noodzakelijk door externe factoren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: prijsverhoging door leverancier, hogere transportprijzen, koersschommelingen, overheidsmaatregelen. Beide partijen hebben het recht de verkoop te annuleren indien hierdoor een prijsverhoging van meer dan 5% ontstaat.

Offertes

Offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld.
Een samengestelde prijsopgave moet gezien worden als geheel. Het verplicht de verkoper niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen geoffreerde prijzen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Betaling:

Standaard betaling is kontante betaling of vooruitbetaling. Bij goederen die speciaal besteld of gemaakt moeten worden kan verkoper een aanbetaling vragen.
Indien betaling na levering is afgesproken, dan is de uiterste betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Alle kosten van acties die ondernomen moeten worden door verkoper om de betaling te innen of de goederen terug te vorderen, zijn voor rekening van koper. Ook wordt wettelijke rente gevorderd volgens standaard geldende normen.
Het ontbreken van een deel van de levering of een reclame omtrent de levering is geen reden zonder overleg van de betalingstermijn af te wijken of de betaling op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de goederen niet betaald zijn, is de verkoper eigenaar van de goederen.
De koper mag de goederen in deze periode niet verhandelen, verplaatsen naar een onbereikbare locatie of enigerlei handeling verrichten die tot waardevermindering leidt.
Alle schade is voor rekening van koper.
Verkoper kan in deze periode niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van gebruik van de goederen.

Levertijden

Levertijden zijn onder voorbehoud. Voor vertraging door de vervoerder zijn we niet aansprakelijk.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade door langere levertijden.

Reclame en retourzendingen

Indien er iets niet in orde is aan de geleverde goederen dient dit binnen 48 uur na levering gemeld te worden.
Retourzenden van goederen uitsluitend na afspraak.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
Internetverkopen aan particulieren kunnen binnen 14 dagen worden geannuleerd. Daarna heeft u nog 14 dagen de tijd om de zending te retourneren. Kosten en risico van retourzenden zijn voor de koper. Bij terugbetaling worden de kosten van retourzenden ingehouden op het restitutiebedrag.
Producten die retourgezonden worden dienen ongebruikt te zijn, als nieuw en in de originele verpakking
DVD's kunnen uitsluitend in ongeopende of verzegelde verpakking retour

Garantie

Garantie op duurzame goederen is 1 jaar. Indien er een langere fabrieksgarantie is, gelden de voorwaarden van de fabriek. Goederen die binnen garantie defect zijn of raken worden gerepareerd of vervangen.
De garantie wordt slechts gegeven op vertoning van de aankoopfactuur.
Herstel of vervanging geschiedt uitsluitend vanaf het verkoopadres van de verkoper, eventueel te maken of gemaakte reis en/of verzendkosten zijn voor de wederpartij.
Garantie vervalt bij ondeugdelijk gebruik, gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld is, gebruik door derden, na veranderingen of aanpassingen van het product.
Gratis producten worden niet vervangen of vergoed.

Aansprakelijkheid

Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste afspraken, bedrijfstsagnatie e.d.
Verkoper gaat er vanuit dat de koper de nodige deskundigheid bezit tav het gebuik van de producten en aanvaardt geen veranwoordelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de koper onjuiste of onvolledinge informatie aan verkoper heeft verschaft.
Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ter waarde van maximaal 2x het factuurbedrag waarop de order betrekking heeft.
De aansprakelijkheid is in voorkomend geval in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekering.

Verzenden

Schade of vermissing tijdens verzenden naar koper is voor rekening en risico van de verkoper
Schade of vermissing tijdens verzenden van koper naar verkoper is voor rekening en risico van koper.

* * * Einde leveringsvoorwaarden * * *
 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »